Poddziałanie 1.1.2 demonstraor

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU jest Instytucją Pośrednicząca dla Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”,Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020,

W ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 ( demonstrator ) dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja wyników prac B+R, rozumiana jako wdrożenie wyników projektu we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

Wsparcie kierowane jest na projekty wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania.

Ogłoszenie konkursu  6 czerwca 2016 r.

rozpoczęcie naboru wniosków 6 lipca 2016 r.

zakończenie naboru wniosków 12 sierpnia 2016 r

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie: Konkurs przeznaczony dla dużych przedsiębiorców.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych Projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi :

 20 mln PLN 

Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt pułapów określonych w § 9 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz.299), t.j.: równowartości 15 mln euro.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Intensywność wsparcia na prace rozwojowe nie może przekroczyć:

Przedsiębiorca Prace rozwojowe
Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii*
Duży 25,00% 40,00%

* Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii
  • Ograniczone podwykonawstwo (podmiotowo i kosztowo: max. 50% kosztów kwalifikowanych)
  • Szybka ocena wniosku
  • Realizacja bez konsorcjów
  • Wymagana zgodność z Krajową Inteligentną Specjalizacją (KIS)

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości