Poddziałanie 1.1.1 – duże przediębiorstwa

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU jest Instytucją Pośrednicząca dla Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie:

ogłoszenie konkursu 28 kwietnia 2016 r.

rozpoczęcie naboru wniosków 1 czerwca 2016 r.

zakończenie naboru wniosków 30 grudnia 2016 r.

O dofinansowanie w ramach tego konkursu mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorstwa duże (natomiast mikro, małe i średnie firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach odrębnego konkursu dla MSP )

ZGODNIE Z ZASADAMI POPRZEDNIEGO KONKURSU OBOWIĄZYWAŁY NASTĘPUJĄCE ZASADY

W ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi:12 mln PLN

Maksymalna wartość dofinansowania (wartość udzielonej pomocy publicznej) nie może

przekroczyć pułapów określonych w § 9 ust.1 rozporządzenia MNiSW, t.j. równowartości:

20 mln euro – dla przedsiębiorstwa na jeden projekt jeżeli ponad połowa całkowitych
kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na badania przemysłowe, lub

15 mln euro – dla przedsiębiorstwa na jeden projekt jeżeli ponad połowa całkowitych
kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na prace rozwojowe.
Intensywność wsparcia nie może przekroczyć:

Przedsiębiorca Badania przemysłowe Prace rozwojowe
Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii* Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii*
Duży 50,00% 65,00% 25,00% 40,00%
* Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii

Ograniczone podwykonawstwo (podmiotowo i kosztowo: max. 50% kosztów kwalifikowanych)
Szybka ocena wniosku
Realizacja bez konsorcjów
Wymagana zgodność z Krajową Inteligentną Specjalizacją (KIS)

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości